تاریخ : دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱
نویسنده :
اولین نقاش جهان یکی از انسان های عصر حجر بود. البته هیچ کس اسم این نقاش رانمیداند .چون انسان های اولیه ا صلا اسم نداشتند.انهااصلا بلد نبودند صبحت کنند. چه برسد به اینکه برای  خودشان  اسم هم بگذارند. این نقاش را نمیداند چون انسان های اولیه اصلا اسم نداشتند. انها اصلا بلد نبودند. صبحت کنند. چه برسد به اینکه برای خودشاناسم هم بگذارند. این نقاش بزرگ چون کاغذی برای نقاشی نداشت. روی دیوار خانه اشان نقاشی میکشید.حتما انسان اولیه غار بوده است. پس انسانهای اولیه. یعنی نقاشهای اولیه روی دیوار غار ها نقاشی .     تعدادی از این نقاشیها هنوز هم سالم مانده است . خیلی هم قشنگ هستند. این نقاشیهادر غارهایی دراسپانیاوفرانسه کشیده شده اند.   


آخرین مطالب